LANGUAGES

Çözümler

ÖN ARITMA SİSTEMLERİ

Ön Arıtma Tesisleri Kapsamındaki Sistemler

 • Çöktürme Sistemleri
 • Kum Filtre ve/veya Multi Medya Filtre
 • Otomatik Yıkamalı Mekanik Filtre
 • Aktif Karbon Filtre
 • Dezenfeksiyon Sistemleri
  • Klorlama
  • UV
  • Ozonlama

DEMİNERALİZASYON SİSTEMLERİ

Demineralizasyon su içerisindeki katyon ve anyon iyonlarının giderilmesi işlemidir. Bu işlem proseste yer alan ve içerisinde reçine dolgusu bulunan iyon değiştiriciler ya da RO + EDI sistemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Demineralizasyon sistemlerine enerji üretim, ilaç, boya ve petrokimya gibi ileri arıtım gerektiren sektörlerde ihtiyaç duyulur. Özellikle endüstriyel proses suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır. Kuyu ya da yüzeysel su kaynaklarının da elde edilen ham suyun saf hale gelinceye kadar gerçekleştirilen süreçleri kapsar.

Reçine Teknolojisi

 • Koagülasyon Sistemleri
 • Flokülasyon Sistemleri
 • Kum Filtre ve/veya Multi Medya Filtre
 • Otomatik Yıkamalı Mekanik Filtre
 • Kartuş Filtre
 • Aktif Karbon Filtre
 • Katyonik Reçine
 • Anyonik Reçine
 • Mixed Bed

Ters Osmoz ve Elektrodeiyonizasyon

 • Koagülasyon Sistemleri
 • Flokülasyon Sistemleri
 • Kum Filtre ve/veya Multi Medya Filtre
 • Otomatik Yıkamalı Mekanik Filtre
 • Kartuş Filtre
 • Aktif Karbon Filtre
 • Ters Osmoz (RO)
 • Membran Filtrasyon
  • Mikrofiltrasyon (MF)
  • Ultrafiltrasyon (UF)
  • Nanofiltrasyon (NF)
 • Elektrodeiyonizasyon (EDI)

 

DENİZ SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

Su kaynaklarına ulaşmadaki sıkıntılar ve doğal su kaynaklarının kısıtlı olmasından dolayı son yıllarda ülkemizde de tercih edilen bir sistemdir. Yüksek miktardaki endüstriyel su ihtiyacının ya da şehir şebeke su ihtiyacının karşılanması için planlanır. Deniz suyu tuzsuzlaştrma için genellikle RO sistemleri kullanılır. Desal RO sistemleri RO ve diğer arıtma tesisleri için bir ön arıtma gerçekleştirmiş olur.

Deniz Suyu Arıtma Kapsamındaki Sistemler

 • İnce ve Kaba Filtrasyon
 • Koagülasyon Sistemleri
 • Flokülasyon Sistemleri
 • Otomatik Yıkamalı Mekanik Filtre
 • Kum Filtre ve/veya Multi Medya Filtre
 • Aktif Karbon Filtre
 • Kartuş Filtre
 • Membran Filtrasyon
  • Mikrofiltrasyon (MF)
  • Ultrafiltrasyon (UF)
  • Nanofiltrasyon (NF)
 • Desal RO

 

 

İÇME SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

Ülkemizde içme ve kullanma suyu; insanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma, temizlik ve bu gibi ihtiyaçları için kullandıkları, muhtevasında bulunması gereken özellikleri TS 266 ile belirlenmiş olan sulardır. İçme suyunda hastalık yapıcı hiçbir mikroorganizma bulunmamalı; klorür, sülfat, çinko, nitrit, kurşun gibi kimyasal maddeler belirlenen miktardan fazla olmamalı; renk, bulanıklık, pH istenen özelliklerde olmalıdır. İçme suyu arıtma sistemleri şehir ve bölgesel ihtiyaçları kapsamada olduğu kadar endüstriyel içme suyu ihtiyaçlarını karşılamada da talep görür.

İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapsamındaki Sistemler

 • Su Alma Yapısı
 • Ham Su Depolama
 • Oksidasyon Sistemleri
  • Klorlama
  • Ozonlama
  • Kaskat Havalandırma
 • Koagülasyon Sistemleri
 • Flokülasyon Sistemleri
 • Kum Filtre ve/veya Multi Medya Filtre
 • Otomatik Yıkamalı Mekanik Filtre
 • Aktif Karbon Filtre
  • Reçineli Sistemler
  • Membranlı Sistemler
 • Ürün Suyu Depolama
 • Dezenfeksiyon Sistemleri
  • Klorlama
  • Ozonlama
  • UV
 • Terfi İstasyonu

GERİ KAZANIM / SIFIR ATIK DEŞARJ SİSTEMLERİ (ZLD)

Su arıtma teknolojilerinin geldiği nokta ve yatırım maliyetleri düşünüldüğünde yüksek miktarda su talebi olan ya da prosesinde yüksek miktarda belli karakterde su kullanan özel ya da kamu sektörü için sıfır atık deşarj ya da geri kazanım tesisleri ciddi avantajlar sağlamaktadır.

Geri Kazanım/Sıfır Atık Deşarj Sistem Uygulamalarının Avantajları

 • Maliyet avantajı sağlaması
 • Çevresel risklerin azalması
 • Çevre yönetimi prosedürlerinin azalması ve sadeleştirilmesi
 • Firma bütününde verimliliğin artması
 • Çevresel risklerin azalmasının sağlanması
 • Ulusal ve uluslararası pazarlarda çevre-kalite hassasiyetiyle daha rekabetçi konuma geçmesi

 

ZLD sistemleri atık su kaynağını tekrar kullanmak üzere ham su kaynağına dönüştürür dolayısıyla ciddi bir ekonomik kazanım yaratır. ZLD sistemlerinde, üretilen atık suyun hemen hemen tümünün geri dönüştürülmesi ve saflaştırılması için en gelişmiş atık su arıtma teknolojileri kullanılır.

 • Soğutma kulesinde deşarj suları geri kazanılabilirliği sağlanılabilir.
 • Baca gazı arıtma sularındaki kükürt giderilerek suyun geri kazanımı sağlanabilir.
 • Proses sularından oluşan atıklar arıtılarak tekrar aynı sistemlerde kullanılabilecek proses suyu haline getirilecektir
 • Endüstriyel atık sularda geri kazanımlar sağlanabilir.

 

Geri Kazanım ve ZLD Tesisleri Kapsamındaki Sistemler

 • Dengeleme ve Nötralizasyon Havuzu
 • Koagülasyon Sistemleri
 • Flokülasyon Sistemleri
 • Kimyasal Çöktürme Sistemleri
 • Biyolojik Arıtma
 • Membran Sistemleri
 • Çamur Yoğunlaştırma
 • Çamur Susuzlaştırma
 • ZLD sistemleri

DEKARBONİZASYON SİSTEMLERİ

Suda bulunan yüksek alkalinitenin giderilmesi ayrıca suda çözünmüş olan diğer iyonların belli bir oranda (bikarbonatlar, sülfatlar, nitratlar vb.) giderilmesi için kireç ve diğer kimyasallar ile çöktürülmesi işlemidir.

SOĞUTMA KULESİ SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

Kulelerde sirkülasyon sonrası kirlenen suların özellikle AKM açısında suyun temizlenmesine yönelik filtrasyon işlemleridir. Bunun için genellikle kum filtreler (Site Filtre) ya da mekanik filtreler kullanılmaktadır.

PİLOT TESİSLER

Pilot tesis, yatırımı düşünülen tesislerin tasarımında kullanılmak üzere sistemin davranışı hakkında bilgi üretmek için yapılan küçük ölçekli arıtma sistemidir. Spesifik bir alanda ya da daha önce denenmemiş bir prosesi uygulamada kullanılır.

 

MOBİL PAKET ARITMA SİSTEMLERİ

 • Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri
 • Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri
 • Endüstriyel Proses Suyu Arıtma Sistemleri
 • İçme Suyu Arıtma Sistemleri

DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

İçme Suyu arıtımında şebekede ya da arıtma tesisi çıkışında dezenfeksiyon işlemine ihtiyaç vardır. İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonundaki amaç, sağlık açısından zararlı olabilecek patojen mikroorganizmaların etkisiz hâle getirilmesidir. Genel olarak sular, mekanik, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif yöntemler uygulanarak dezenfeksiyonu yapılır.

Dezenfeksiyon Kapsamındaki Sistemler

 • UV
 • Klorlama
 • Ozonlama

ÇÖZÜNMÜŞ GAZ GİDERME SİSTEMLERİ ( Membran Kontaktörler )

Proses suyu üretimi esnasında veya arıtım sonucu proses ürün suyu kalite değerlerini sabit tutmak için kullanılan sistemlerdir. Kapalı ve hat üzerine monte edilebilen sistem dizaynları mevcuttur. Özellikle enerji üretim tesisleri, rafineri, kâğıt, ilaç,  gıda sektörlerinde yoğun şekilde ihtiyaç duyulur.

 

Çözünmüş Gaz Giderme Sistemleri

 • O2 Giderme
 • CO2 Giderme
 • Amonyak Giderme
 • Çözünmüş diğer gazlar

 

 

AĞIR METAL GİDERME SİSTEMLERİ

Özellikle endüstriyel proses su temininde prosesin ihtiyaçlarına göre ağır metal giderimi gerekli olmaktadır. Ayrıca Ağır metaller, metabolik reaksiyonları yavaşlatır ve canlı organizmalar için aşırı derecede zehir etkisi yapar. Dünyada, endüstriyel gelişmeye bağlı olarak zehirli ağır metaller ve boyar maddelerle çevre kirlenmesi artmaktadır. Sulu ortamlarda yüksek çözünürlüğe sahip Cd, Cr, Cu, Ni, As, Pb ve Zn gibi ağır metaller canlı organizmalar tarafından absorbe edilir. Bu nedenle metal içeren atık sular çevreye deşarj edilmeden önce arıtılmalıdır.

Ağır Metal Giderme Sistemleri

 • Demir Giderme
 • Mangan Giderme
 • Bakır Giderme
 • Çinko Giderme
 • Kurşun Giderme
 • Nikel Giderme

YAĞ AYIRMA SİSTEMLERİ

Üretim aşamasında veya kontaminasyon sonucu yağ ile kirlenen sularda yağ ayırımı hem sistemdeki ekipmanların hem de deşarj kriterlerinin yakalanması için gereklidir.

 • Yağ – Su Ayırıcılar (OWS)
 • Kimyasal Çöktürme
 • Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF)

Çözünmüş hava flotasyonu (DAF) atık su içerisindeki emülsiye yağların ve süspanse olmuş maddelerin yüzdürülerek sudan uzaklaştırılması yöntemidir. Sisteme verilen basınçlı hava ile su içerisinde hava kabarcıkları oluşmaktadır. Hava kabarcıkları yüzeyine tutulan floklar su yüzeyine çıkmaktadır. Su yüzeyine çıkan floklar sıyırıcı yardımıyla sudan uzaklaştırılırken, ağırlığı sudan fazla olan partiküller tank dibine çökmektedir. İstenmeyen partiküllerden arındırılmış su savaklanarak sistemden uzaklaştırılır.

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

Endüstriyel proses ve üretim kaynaklı oluşan atık suların alıcı ortama, şebekeye ya da tekrar kullanılmak üzere proses başına döndürülmesi için gerekli arıtma sistemleridir. Her endüstriyel işletmenin kendine ve prosesine has farklı karakterde atık su oluşumu vardır. Arıtma sistemleri dizaynında bu farklılıklar dikkate alınarak müşteriye özel çözümler üretilmektedir.

Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi Kapsamındaki Sistemler

 • Yağ – Su Arıtımı (OWS)
 • Nötralizasyon
 • Koagülasyon Sistemleri
 • Flokülasyon Sistemleri
 • Aktif Çamur Sistemi
 • Çamur Yoğunlaştırma
 • Çamur Susuzlaştırma

EVSEL ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ

Evsel atık su arıtma, kirletici maddeleri atık sudan gidererek deşarja kriterlerine uygun çıkış suyu oluşturma sürecidir.

Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Kapsamındaki Sistemler

 • Izgara Sistemleri
 • Kum ve Yağ Tutucu Sistemler
 • Çöktürme Sistemleri
 • Nitrifikasyon / Denitrifikasyon Sistemleri
 • Biyolojik Arıtma Sistemleri
 • İleri Biyolojik Sistemleri
 • Dezenfeksiyon Sistemleri
 • Gri Su Eldesi Sistemleri
 • Çamur Yoğunlaştırma
 • Çamur Susuzlaştırma

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA SİSTEMLERİ

Çamur, ön arıtma ve atık su arıtma sonucunda ortaya çıkan bir üründür. Arıtma dahilinde bulunan fiziksel-kimyasal proseslerden dolayı, içerisinde ağır metaller ve biyolojik olarak arıtılamayacak ürünleri ve ayrıca atık sudan gelen patojenik organizmaları da (virüs, bakteri vs.) içermektedir.

 • Çamur Yoğunlaştırma
 • Çamur Susuzlaştırma

Bu proses sonucunda, çamur % 20 – 45 katı madde içerir hale getirilmektedir. Böylece, hem çamur miktarında azalma hem de çamurun kalorifik değerinde bir artış sağlanmaktadır.

Kimyasal dozaj sistemleri, proses için gerekli kimyasalların hazırlanması ve dozajlanması için gerekli ekipmanların seçimi, dizaynı ve skid olarak imalatı montajı dahil komple çözümleri kapsar. Şartlandırma sistemleri, proses hatlarının korunması ya da stabilizasyonu sağlayacak çözümleri sunar. Santrallerde, gerek kullanılan suların iyileştirilmesi gerekse buhar hatlarının korunabilmesi amacıyla farklı şekil ve değerlerde kimyasallar enjekte edilmektedir. Enjeksiyon bazen ölçülen on-line değere bağlı olmakla birlikte bazen kesikli veya sürekli şekilde olabilmektedir.

 • Koagülasyon
 • Flokülasyon
 • pH Regülasyonu
 • Nötralizasyon
 • Dezenfeksiyon
 • Kireç Sütü Hazırlama ve Dozaj
 • Polimer ( Anyonik – Katyonik ) Polimer Hazırlama ve Dozaj
 • Re-Karbonizasyon

SU – BUHAR ŞARTLANDIRMA SİSTEMLERİ

Enerji santrallerinde çevrim suyunun bileşimi sürekli kontrol altında tutularak, türbin ve kazan parçalarında oluşabilecek korozyon ve hasarların önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle su veya buhar analizlerinde hassas sonuç elde edebilmek için doğru şartlandırmanın yapılması gerekir. Bu şekilde hem güvenilir sonuç elde edilir, hem de analizörlere giden numunenin basınç, sıcaklık, akış, vb. özellikleri ayarlanarak, analizörlerin uygunsuz şartlardan görebileceği zararlar önlenir, bakım ve servis maliyetleri azaltılır.

 • Scale İnhibitör
 • pH Dengeleme
 • Korozyon İnhibitör
 • O2 Giderme

SOĞUTMA SUYU ŞARTLANDIRMASI

 • Soğutma Suyu Kapalı Sistem Şartlandırması
 • Soğutma Suyu Açık Sistem Şartlandırması
 • pH Ayarlama
 • Soğutma Kulesi Suyu Kapalı Sistem Hatları
 • Kazan Sıcak Su ve Buhar Hatları
 • Su ve Yağ Hatları
 • Yakıt ve Kimyasal Hatları

Tüm sistemi görüntüleyen ve otomatik olarak kontrol eden sistemlerdir. Su kalitesini, basınç ve sıcaklığı, üretim debi ve miktarını sabit tutarlar ve müdahale gerektiğinde operatörü uyarırlar. PLC (Programlanabilir Lojik Kontrol) sistemleri; uygulamalara fonksiyonellik, kesinlik, kullanım kolaylığı ve esneklik katar. Bu sayede sistemin her aşamasında – programlamada, görüntülemede ve ayarlamada – performans optimizasyonu sağlanır. Tüm su arıtma sistemi, işletim sistemi tabanlı bir ara yüz terminali ile donatılmış bir PLC sistemi sayesinde veya PLC’yi tesis çapında bir DCS’ye (Distribütör Kontrol Sistemi) uyarlayarak kontrol edilir.

 • Mühendislik Ve Tasarım
 • Kontrol Ekipmanları
 • PLC
 • MCC
 • Scada
 • DCS                             

Sahadan alınan verilerin merkezi bir istasyondan izlenmesi ve kontrolü için kurulan sistemlerdir. Bu sistemlerle iletkenlik, pH, korozyon oranı, bulanıklık, çözünmüş oksijen, sodyum, biyolojik aktivite ve halojen gibi parametreleri takip edebilir. GSM, GPRS ve Radyo Frekans sistemleri ile mesafe ne olursa olsun veri aktarımı sağlanarak proses için gerekli parametreler merkez istasyon veya birden fazla birime aktarılabilmektedir. Aktarılan veriler gerçek zamanlı izlenerek kayıt altına alınabilmektedir.

Kullanım Alanları

 • Atık Su izleme sistemleri
 • Debi izleme sistemleri
 • Fabrikalar arası veri iletim sistemleri
 • Belediyeler için su kaçağı izleme sistemleri
 • Su kalitesi izleme ve takip sistemleri
 • Kondens – Buhar Şartlandırması ve İzlenmesi (SWAS)

Özel sektörlerde ve endüstriyel sektörlerde yatırım öncesi ve işletme sürecinde gerekli dizayn ve geliştirme çalışmaları yapılır.

 • Kullanılacak teknoloji seçimi
 • Su kalitesi seçimi
 • Proses Kütle Balans dizaynı
 • Otomasyon dizaynı
 • Değişen işletme ve mevzuat şartlarına uyum
 • Fizibilite çalışmaları
 • Verimlilik ve optimizasyon çalışmaları
 • Yatırım, satın alma ve devreye alma süreçlerine danışmanlık